Stadgar för Nynäshamn Whisky Society Ideella Förening


§1       Namn
Föreningens namn skall vara Nynäshamn Whisky Society (NWS)  

§2.      Föreningens syfte
NWS skall vara en idéell förening och ett forum för seriöst whiskyintresse som eftersträvar att höja medlemmarnas kunskap om whisky samt främja goda dryckesvanor.

§3.      Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Nynäshamns kommun

§4.      Medlemskap
Medlem är den som accepterats som medlem av Styrelsen samt betalar årsavgiften. 

§5.      Styrelse
Föreningen skall ha en Styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare minst fyra ledamöter. Styrelsen äger rätt att utse Kommittéer som hjälp vid anordnande av föreningens aktiviteter. Medlem av styrelsen och/eller kommitté kan den vara som är medlem i föreningen och som själv önskar ta aktiv del i anordnandet av föreningens aktiviteter. 

§6.      Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller den eller de som styrelsen utser

§7.      Revisorer
Vid årsmötet skall väljas en revisor samt en revisorssuppleant. 

§8.       Valberedning
Valberedningen skall bestå av en ordförande samt ytterligare en person som väljs av årsmötet. Valberedningen skall i god tid, dock senast två veckor före årsmötet, lägga fram förslag till ny styrelse, valberedning, revisor samt revisorssuppleant.
 

§9.       Räkenskapsår
Kalenderåret är föreningens räkenskapsår.
 

§10.     Årsmöte/Föreningsstämma
Senast 90 dagar efter utgången av räkenskapsåret skall föreningen hålla årsmöte. Årsmötet kallas genom föreningens gängse kommunikationskanaler senast två veckor före årsmötet. I kallelsen skall anges; tid, plats, dagordning, årsredovisning och verksamhetsberättelse.

§11.     Mandatperiod
Ordförande, revisor och valberedning väljs på ett år. Hälften av övriga ledamöter väljs på två år för att eftersträva kontinuitet i styrelsearbetet. Valen sker vid årsmötet.

§12.     Arbetsordning i föreningen
Styrelsen ansvarar för det löpande arbete för föreningen, såsom upprätthållande av medlemsregister, upptagande av årsavgift och redovisning. Styrelsen beslutar med enkel majoritet. Kommittéerna är underställda Styrelsen. Aktiviteter i föreningens namn skall godkännas av Styrelsen. Aktiviteterna skall ej strida mot föreningens syfte. 

§13.      Uteslutning av medlem
Medlem som uppträder på sätt som skadar eller uppfattas nedsättande av enskild medlem eller som på annat sätt genom otillbörligt beteende skadar föreningen, kan på initiativ av medlem uteslutas av Styrelsen. Före en uteslutning skall Styrelsen sammankalla ett möte där berörda parter har tillfälle att yttra sig över det inträffade. 

§14.      Utträde ur föreningen
Medlem kan vid varje tidpunkt utträda ur föreningen. Utträde sker genom meddelande till Styrelsen. Årsavgift återbetalas inte.
 

§15.       Årsavgift
Årsmötet beslutar om kommande årsavgift. 

§16.       Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen fattas av årsmötet
 

§17.       Revidering av stadgar
Revidering av stadgar kan ske vid årsmöte. Förslag till nya stadgar måste ha sänts till samtliga medlemmar minst två veckor före årsmötesdagen.